dijous, 30 d’octubre de 2008

'Ecos' del congrès de Barcelona

M'ha agradat molt el missatge que Medani Bhandari de la Universitat de Siracusa (USA), ha enviat als participants en els tallers sobre espècies amenaçades, que van tenir lloc al propassat Congrés Mundial de la Natura de la UICN a Barcelona. Reprodueixo l'original en anglès i una traducció que m'he permès fer al català:

"I know that you and I share so many of the same grave concerns for nature and I suspect that the present global financial crisis has heightened your concerns as it has mine. As we know all too well, in difficult financial times, people around the world all too frequently make personal and public policy choices that are short-sighted, sacrificing sound principles of long-term environmental planning in favor of perceived quick fixes to jumpstart economic productivity that continue—or even worsen—environmental degradation. Clearly, those of us who have invested ourselves so deeply in the conservation movement have a special obligation at times like these to stick together, to form a chorus of voices that can speak as one to the world in the name of rational environmental planning."

"Se que vosaltres i jo compartim moltes de les greus preocupacions per la natura i sospito que l'actual crisi financera ha augmentat la vostra preocupació com ha augmentat la meva. Com tots sabem massa bé, en temps de dificultats financeres, gent de tot el món fan, massa sovint, tries personals i de polítiques públiques curtes de mires, sacrificant els principis fonamentals de la planificació ambiental a llarg terme en favor de resultats ràpids per tal d'augmentar la productivitat econòmica que continua o empitjora la degradació ambiental. Obviament, aquells de nosaltres que ens hem involucrat tant en el moviment conservacionista tenim una obligació especial en temps com aquests de mantenir-nos units, de formar un cor de veus que puguin parlar com una sola al món en el nom d'una planificació ambiental racional".